Tantalus Monkey

Tantalus Monkey, Chlorocebus tantalus. Subspecies Chlorocebus tantalus budgetti from the DRC, Uganda and northwest Kenya. In uganda, tantalus monkeys hybridize with Vervet monkeys, Chlorocebus pygerythrus.