Kit Fox

Kit Fox – Vulpes macrotis aka desert fox.