Goodman’s Mouse Lemur

Goodman’s Mouse Lemur – Microcebus lehilahytsara. Andasibe, Madagascar.