Fat-tailed Dwarf Lemur

Fat-tailed Dwarf Lemur – Cheirogaleus medius. Aka lesser dwarf lemur, western fat-tailed dwarf lemur, or spiny forest dwarf lemur.